แนะนำการอุปสมบทที่วัดอัมพวัน มีขั้นตอนอย่างไร มาดูกัน

4567333322323023
แนะนำการอุปสมบทที่วัดอัมพวัน มีขั้นตอนอย่างไร มาดูกัน

การอุปสมบทที่วัดอัมพวัน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จะอุปสมบทให้เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ รูป ยกเว้นเดือนเมษายน กับช่วงเข้าพรรษา

ผู้ที่ต้องการจะอุปสมบทจะต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า เพื่อที่จะทราบกำหนดการอุปสมบทในแต่ละเดือน โดยติดต่อได้ที่ พระครูสังฆรักษ์ธเนศ หิตฺตกาโม (พระครูธเนศ) เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๖-๕๓๗-๖๘๑

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะอุปสมบทที่วัดอัมพวันต้องปฏิบัติดังนี้

* ผู้อุปสมบทจะต้องอุปสมบทเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

* ผู้อุปสมบทจะต้องเคยเข้ากรรมฐานติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน

* ผู้อุปสมบทต้องมาอยู่วัด ๗ วัน ก่อนกำหนดการอุปสมบท เพื่อฝึกท่องขานนาค และศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติของวัด

* ผู้อุปสมบทจะต้องพาบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาขออนุญาตที่วัด หากแต่งงานแล้วต้องพาภรรยามาด้วย

* ผู้อุปสมบทที่ทำงานแล้วต้องมีใบลางานจากสถานที่ทำงาน ในกรณีเป็นข้าราชการต้องมีใบลางานอย่างเป็นทางการ

* ผู้อุปสมบทจะต้องนำหลักฐานมาประกอบการสมัครดังนี้
+ ใบตรวจเลือด
+ ใบรับรองแพทย์
+ สำเนาทะเบียนบ้าน
+ สำเนาบัตรประชาชน